Bus routes operated by דן בדרום

Operators

Operator Summary

Operatorדן בדרום
Phone5467
TimezoneAsia/Jerusalem
Are we missing a data feed or resource? Submit a feed

Operators

1המעפילים/דניאל-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-1#
1ת. רכבת אופקים/רציפים-אופקיםשוק-אופקים-1#
1מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכישדרות אריק שרון-קרית מלאכי-1#
1שוק עירוני חדש-נתיבותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
1תחנת רכבת קריית גת/יציאה-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
1מסוף רמז/רציפים-אשקלוןשד. אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום-אשקלון-1#
המעפילים/דניאל-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-12
מסוף רמז/רציפים-אשקלוןחוצות היוצר/תחמ'ש-אשקלון-11
המעפילים/דניאל-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-11
מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכישדרות אריק שרון-קרית מלאכי-11
2מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכיהבאר/תנובה-קרית מלאכי-1#
2ת. רכבת אופקים/רציפים-אופקיםדרך הטייסים/דרך הבשמים-אופקים-1#
2שוק עירוני חדש-נתיבותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
2מסוף רמז/רציפים-אשקלוןמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-1#
2המעפילים/דניאל-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-1#
2מסוף אזור התעשייה/רומא-שדרותהמעפילים/דניאל-שדרות-2#
2תחנת רכבת קריית גת/יציאה-קרית גתת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-1#
מסוף חופית/אריה תגר-אשקלוןמסוף רמז/דוד רמז-אשקלון-21
3שפירא/התקווה-אשקלוןחוף נפרד/שדרות בן גוריון-אשקלון-1#
3אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
3ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותמאגר מים/אריאל שרון-נתיבות-2#
3מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכיאצטדיון/הרצל-קרית מלאכי-1#
3תחנת רכבת קריית גת/יציאה-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
3ת. רכבת אופקים/רציפים-אופקיםאפיקים בנגב/הכשרת היישוב-אופקים-1#
מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכיאצטדיון/הרצל-קרית מלאכי-11
4שוק עירוני חדש-נתיבותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
4תחנת רכבת קריית גת/יציאה-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
4ת. רכבת אופקים/רציפים-אופקיםמסוף פארק אופקים-אופקים-1#
4מסוף רמז/דוד רמז-אשקלוןמרכז אפרידר/ככר צפניה-אשקלון-1#
4כיכר צפניה-אשקלוןמסוף רמז/רציפים-אשקלון-2#
כיכר צפניה-אשקלוןמסוף רמז/דוד רמז-אשקלון-21
מסוף רמז/רציפים-אשקלוןמרכז אפרידר/ככר צפניה-אשקלון-11
5שוק עירוני חדש-נתיבותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
5ת. רכבת אופקים/רציפים-אופקיםפארק אופקים-אופקים-1#
5תחנת רכבת קריית גת/יציאה-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
5המעפילים/דניאל-שדרותתחנה רכבת שדרות/רציפים-שדרות-1#
5מסוף רמז/רציפים-אשקלוןמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-1#
6אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
6ת. מרכזית אשקלון רציפים/עירוני-אשקלוןמסוף רמז/רציפים-אשקלון-1#
6המעפילים/דניאל-שדרותאזור תעשיה ספירים/שקמה-תעשיות שער הנגב-1#
ת. מרכזית אשקלון רציפים/עירוני-אשקלוןמסוף רמז/רציפים-אשקלון-11
7שפירא/התקווה-אשקלוןמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-1#
7אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבותשוק עירוני חדש-נתיבות-1#
שפירא/התקווה-אשקלוןמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-11
8המעפילים/דניאל-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-1#
8שפירא/התקווה-אשקלוןמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-1#
8ת. מרכזית קרית גת/רציפים-קרית גתת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-3#
גלובוס סנטר-מבקיעיםמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-11
10מסוף רמז/דוד רמז-אשקלוןחוצות היוצר/תחמ'ש-אשקלון-11
10טלדור-אשקלוןחוצות היוצר/תחמ'ש-אשקלון-1#
10מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולבני נצרים-בני נצרים-1#
10בני נצרים-בני נצריםמסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכול-2#
10הבאר/תנובה-קרית מלאכית. רכבת מלאכי יואב/הורדה-יואב-1#
10טלדור-אשקלוןשד. אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום-אשקלון-12
10אהבאר/תנובה-קרית מלאכית. רכבת מלאכי יואב/הורדה-יואב-11
11הבאר/תנובה-קרית מלאכיארגז/לאון שרייבר-קרית מלאכי-1#
11מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולמחנה אמיתי-אשכול-1#
11יהושע בן נון/מעפילים-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-1#
11שדרות ישראל פולק/שבט-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
11מחנה אמיתי-אשכולמסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכול-2#
12מסוף חופית/אריה תגר-אשקלוןרכבת אשקלון/הורדה-אשקלון-1#
12ת. רכבת אשקלון/רציפים-אשקלוןמסוף חופית/אריה תגר-אשקלון-2#
12פריגן מרכז-פרי גןמסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכול-2#
12מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולפריגן מרכז-פרי גן-1#
12שדרות ישראל פולק/שבט-קרית גתת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-1#
12המעפילים/דניאל-שדרותמסוף אזור התעשייה/רומא-שדרות-1#
13מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולאוהד-אוהד-1#
13אוהד-אוהדמסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכול-2#
13שדרות ישראל פולק/שבט-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
13שפירא/התקווה-אשקלוןרכבת אשקלון/הורדה-אשקלון-1#
13ת. רכבת אשקלון/רציפים-אשקלוןשד. אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום-אשקלון-2#
14שדרות ישראל פולק/שבט-קרית גתמסוף כרמי גת/הורדה-קרית גת-1#
14ת. מרכזית אשקלון רציפים/עירוני-אשקלוןרכבת אשקלון/הורדה-אשקלון-1#
14ת. רכבת אשקלון/רציפים-אשקלוןת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון-2#
14מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולצאלים מרכז-צאלים-11
15ת. רכבת אשקלון/רציפים-אשקלוןשד. אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום-אשקלון-2#
15שפירא/התקווה-אשקלוןרכבת אשקלון/הורדה-אשקלון-1#
15מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולכסופים-כיסופים-1#
16תלמי יפה-תלמי יפהת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון-2#
17מנחם בגין/הרכבת-אשקלוןשד. אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום-אשקלון-2#
17שפירא/התקווה-אשקלוןרכבת אשקלון/הורדה-אשקלון-1#
18יפה נוף/השונית-אשקלוןרכבת אשקלון/הורדה-אשקלון-1#
18ת. רכבת אשקלון/רציפים-אשקלוןיפה נוף/השונית-אשקלון-2#
18ת. מרכזית קרית גת/רציפים-קרית גתת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-3#
19ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןמבקיעים-מבקיעים-11
19ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןמחנה זיקים-חוף אשקלון-1#
20ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןמחסום ארז/כביש 4-נתיב העשרה-1#
21ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןתלמים/מועדון פיס-תלמים-1#
22ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןחלץ א-חלץ-1#
23ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןיד נתן ג-יד נתן-1#
25תחנה רכבת שדרות/רציפים-שדרותת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
26מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין-שדרותזוהר מרכז-זוהר-1#
26זוהר מרכז-זוהרמרכז מסחרי/דרך מנחם בגין-שדרות-2#
27מכללת ספיר/בריסל-שער הנגבארז/מרכז-ארז-1#
29אזור תעשיה ספירים/שקמה-תעשיות שער הנגבנחל עוז-נחל עוז-1#
30ת. רכבת אופקים/רציפים-אופקיםבא'פ/מל'י-אשכול-1#
31מסוף פארק אופקים-אופקיםאור החיים/יציאה-תפרח-1#
34צרכניה/גילת-גילתהזית/החיטה-פטיש-1#
36ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןמסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכול-1#
40ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעמחנה חצרים-מרחבים-1#
41ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעמחנה חצרים-מרחבים-1#
47ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעת. רכבת להבים רהט-להבים-1#
47ת. רכבת להבים רהט-להביםת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2#
51ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותקופ'ח כללית/זרועה-זרועה-1#
52ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותצומת בית קמה למזרח-בית קמה-1#
53ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותצומת בית קמה למזרח-בית קמה-1#
54ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותשיבולים כניסה-שדות נגב-1#
55ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותשוקדה-שוקדה-1#
57ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעמחנה שומריה (שפיפון)-לכיש-1#
57מחנה שומריה (שפיפון)-לכישת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2#
58ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבותבארי-בארי-1#
62תחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גתת'ת עצמונה/שומריה-שומריה-1#
63תחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גתלוזית מרכז ב-לוזית-1#
64תחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גתבני דקלים/מרכז-בני דקלים-1#
65תחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גתצומת קוממיות-לכיש-1#
66תחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גתבא'פ לכיש-לכיש-1#
68תחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גתנחלה ז-נחלה-1#
69ת. מרכזית קרית גת/רציפים-קרית גתאיתן ג-איתן-1#
70מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכיתחנת רכבת קריית גת/כניסה-קרית גת-1#
71מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכיאל עזי ב-אל עזי-1#
71אל עזי ב-אל עזימרכז ביג קסטינה-קרית מלאכי-2#
73מרכז ביג קסטינה-קרית מלאכימשואות יצחק/מרכז-משואות יצחק-1#
76קדמה/מרכז-קדמהמרכז ביג קסטינה-קרית מלאכי-1#
82פרי מגדים/העינב-אופקיםדרך הבשמים/קהילת מטרווסט-אופקים-1#
84עירוני ד'-אשקלוןשיבת ציון/גיבורי ישראל-אשקלון-2#
84תיכון אורט-אשקלוןשיבת ציון/גיבורי ישראל-אשקלון-21
91התחייה/עזרא-אשקלוןתיכון אורט-אשקלון-1#
91גבעת הפרחים/לוטוס-אשקלוןתיכון אורט-אשקלון-11
92רמב'ם/הרב הרצוג-אשקלוןעירוני ד'-אשקלון-1#
93עולי הגרדום/עמיעוז-אשקלוןתיכון אורט-אשקלון-12
95מסוף חופית/אריה תגר-אשקלוןיצחק בן צבי/אלי כהן-אשקלון-1#
95אבית אל/סייפן-אשקלוןבן צבי/גיבורי שיחרור-אשקלון-11
95איפה נוף/השונית-אשקלוןיצחק בן צבי/אלי כהן-אשקלון-12
96רמב'ם/הרב הרצוג-אשקלוןתיכון אורט-אשקלון-1#
96אמסוף רמז/דוד רמז-אשקלוןתיכון אורט-אשקלון-11
96אתיכון אורט-אשקלוןמסוף רמז/דוד רמז-אשקלון-21
97ביאליק/בן זומא-אשקלוןמקיף עירוני ד'/שדרות הציונות-אשקלון-1#
98אנה פרנק/תשרי-אשקלוןעירוני ד'-אשקלון-1#
99ביאליק/בן זומא-אשקלוןתיכון אורט-אשקלון-1#
130ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעבא'פ/מל'י-אשכול-11
130ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעבא'פ/מל'י-אשכול-1#
134ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעהזית/החיטה-פטיש-1#
135ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעבני נצרים-בני נצרים-1#
136ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןבני נצרים-בני נצרים-1#
164ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעאמציה/מרכז-אמציה-1#
164אמציה/מרכז-אמציהת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2#
240מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין-שדרותת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-1#
240מרכז שדה חינוכי-ברור חילת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-12
240מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין-שדרותפולק/טבת-קרית גת-11
250ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת. מרכזית קריית גת/הורדה-קרית גת-1#
252ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןתחנה מרכזית/שדרות העצמאות-קרית גת-1#
265אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבותפארק אופקים-אופקים-1#
323ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעיצחק שמיר/אחת עשרה נקודות-נתיבות-1#
325ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעיצחק שמיר/אחת עשרה נקודות-נתיבות-1#
330ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעפארק אופקים-אופקים-1#
332ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעפארק אופקים-אופקים-1#
333ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבעפארק אופקים-אופקים-1#
361ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1#
363ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1#
363הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן-נתיבותת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-12
363ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-11
364ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-11
364ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1#
365ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןפארק אופקים-אופקים-1#
365ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןפארק אופקים-אופקים-11
376מסוף קסטינה-מלאכי לדרום-באר טוביהצאלים מרכז-צאלים-1#
379מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכולת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-2#
442קדושת לוי/שלום רב-ביתר עיליתת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
445מסוף הרכבת/איסוף-בית שמשת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות-1#
464ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלוןת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1#
465מקיף א'/מורדי הגטאות-אשדודפארק אופקים-אופקים-1#
465מקיף א'/מורדי הגטאות-אשדודפארק אופקים-אופקים-11
479ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפומסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים-אשכול-1#
479כרם שלום מרכז-כרם שלוםת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-21
482מגדל המים-אופקיםקדושת לוי/אוהל שרה-ביתר עילית-2#
485מסוף הרכבת/איסוף-בית שמשמגדל המים-אופקים-1#